Vulnerability Analysis

ShellcodeToAssembly – Transform your Shellcode to Assembly (ARM, ARM64, MIPS, PPC, X86)

Transform your Shellcode to Assembly (ARM, ARM64, MIPS, PPC, X86)

Replace in shellcodetoasm.py with your shellcode.

shellcode = ''

Installation

git clone https://github.com/blacknbunny/ShellcodeToAssembly.git && cd ShellcodeToAssembly/ && pip install -r requirements.txt && python2 shellcodetoasm.py

Modules manual installation

pip install -r requirements.txt

it can be

pip2 install -r requirements.txt

Usage

python2 shellcodetoasm.py [returnbit] [architecture]

For example

python2 shellcodetoasm.py 32 x86

Architectures

  • ARM
  • ARM64
  • MIPS
  • ppc
  • X86

Return Bit

  • 64
  • 32

Assembly Flavor

  • ATT
  • INTEL